เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

วันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางฉันทนา เยี่ยงพฤกษาวัลย์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ นางปาริชาติ ขันคลาย เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายภูบดินทร์ จันนันโท นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       โดยมีนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนา และนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดสัมมนา