ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเกาะคา 

174

175

176

177

178

179

180

181

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติมิตรแท้ในนาข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายอำนวย พงษ์หนู เป็นประธานศพก. มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เข้าร่วมจำนวน 25 คน