จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

163

164

165

166

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย