จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก

157

158

159

160

161

162

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

       นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวศศิธร คืนมาเมือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวพัชรินทร์ ยาวุฒิ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2561 แก่กลุ่มข้าวอินทรีย์แม่มอก (กลุ่มที่1) และกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านแม่มอกกลาง (กลุ่มที่ 3) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 121 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก หมู่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีนางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม