ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองโครงการร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q restaurant)

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองโครงการร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q restaurant)

153

154

155

156

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวกิตติกานต์พันธุ์มี นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อให้การรับรองโครงการร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q restaurant) และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดลำปาง (Q Market) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงาน แผนการตรวจรับรอง และต่ออายุร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว