ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

111

112

113

114

115

116

117

118

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ ผู้ช่วยนักวิชาการ นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประธานพิธีเปิดงานโดย นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ มีเกษตรกร ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการรวม 100 คน ได้ให้ความรู้เรื่องการเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าวปลูก