ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหัวเสือ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหัวเสือ

98

99

100

101

102

103

104

105

วันที่ 7 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติมิตรแท้ในนาข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนางดวงดาว กูริโอโส ไนอาเร็ตตี้ เป็นเจ้าของศูนย์ฯ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยาตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมจำนวน 25 คน