ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 และ กข6

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 และ กข6

91

92

93

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวุฒินันท์ โพธิจินดา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 และ กข6 ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา