ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

68

69

70

71

72

73

74

75

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

           นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวนภาจรัส อำมาตย์โยธิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอัญมณี ปันติ และนางสาวศิวาพร ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวด้วยวิธีนาโยน ศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติมิตรแท้ในนาข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวให้นักเรียน ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมจำนวน 37 คน