ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2561

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2561

29

30

31

32

33

34

วันที่ 4 มิถุนายน 2561

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดลำปาง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลล้อมแรด เกษตรกรสาขาอาชีพทำนาและเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2561ประธานพิธีเปิดงาน โดย นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานมีพิธีมอบโล่รางวัลให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นที่ชนะเลิศ โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆ ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานรวม 1,000 คน