ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจแปลงอย่างเป็นทางการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจแปลงอย่างเป็นทางการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

S 54640643S 54640651S 54640652S 54640653

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร และประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจแปลงอย่างเป็นทางการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ดังนี้
-อำเภอเมือง ข้าวอยู่ในระยะออกดอก-โน้มรวง
-อำเภอห้างฉัตร ข้าวอยู่ในระยะออกดอก-โน้มรวง
-อำเภอเกาะคา ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง
-อำเภอแจ้ห่ม ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง-ออกดอก
ต้นข้าวเจริญเติบโตดี ให้เกษตรกรงดลงแปลงในระยะข้าวออกดอก เมื่อข้าวอยู่ในระยะน้ำนมสามารถถอนพันธุ์ปนได้ตามปกติ