ประสานงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (T2)​ และ Orgarnic Thailand (T3)

ประสานงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (T2)​ และ Orgarnic Thailand (T3)

331033331035331034

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 31 มีนาคม -​2 เมษายน 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ประสานงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (T2)​ และ Orgarnic Thailand (T3)​ ณ อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง