เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย

เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย

116647116649

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 2 เมษายน 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายนางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมจาววัง โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง โดยมีนางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม