เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวชั้นพันธ์ุขยายและจำหน่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวชั้นพันธ์ุขยายและจำหน่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564

IMG20210330085645IMG20210330100417IMG20210330151541IMG20210331083301

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 29 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายศุภกิจ ยศบุญเรือง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านฮ่องกอกจำนวน 2 ราย เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวชั้นพันธ์ุขยายและจำหน่าย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งหมด 85 ราย
โดยมีนางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เข้าร่วมเสวนา เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวในรูปแบบกลุ่มศูนย์ในครั้งนี้ด้วย