เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยบัติด้านการเกษตร ครั้งที่3/2564

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยบัติด้านการเกษตร ครั้งที่3/2564

275446275447275449

 

ศมข.ลำปาง: วันที่ 30 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยบัติด้านการเกษตร ครั้งที่3/2564 ประธานที่ประชุมโดยนางสาวรตนาพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางที่ประชุมได้ติดตามปริมาณ น้ำในจังหวัดลำปาง มีน้ำเพียงพอในการอุปโภคและบริโภค และผลสำรวจพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นใน 8 อำเภอที่มีความเสี่ยงขาดน้ำ.รวม5,300ไร่ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม15 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง