เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจังหวัดลำปาง ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจังหวัดลำปาง ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

47345473494734847347

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.
                     นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายนางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจังหวัดลำปาง ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนแม่บทด้านการเกษตรภายใต้กรอบการพัฒนาจังหวัดลำปางในระยะ 5 - 10 ปีข้างหน้า (Positioning) และจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทด้านการเกษตรของจังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม