จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

266952266970266982

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ 11 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 18 ราย