หน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

S 21438510S 21438512S 21438514S 21438516

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประธานพิธีเปิดงานโดย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ เทศบาลตำบลแม่ปุ หมู่ที่ 3 อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีเกษตรกร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม 300 คน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว โรคและแมลงศัตรูข้าว แจกแผ่นพับองค์ความรู้เรื่องข้าวต่างๆ และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว