ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564

47075470794708147083

 

ูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23-24 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่ดังนี้
-อำเภอเมือง ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง-ออกดอก พบหนอนกอในบางแปลง แนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืช
-อำเภอห้างฉัตร ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง
-อำเภอเกาะคา ข้าวอยู่ในระยะแตกกอ-ออกดอก
ต้นข้าวเจริญเติบโตดี แนะนำให้เกษตรกรหมั่นเดินสำรวจแปลงนา เพื่อถอนพันธุ์ปน