จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

0009999777888

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองร่อง ณ ศาลาวัดหนองร่อง ม.8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 23 ราย