เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

11112222333344444

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Application Zoom ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพมหานคร สำหรับจังหวัดลำปางมีนางสาววาสนา ไชยวงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปางเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ผลการดำเนินงานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดลำปางทั้งหมด 6 กลุ่ม มีความประสงค์เข้าร่วมทั้งหมด 2 กลุ่ม ขณะนี้ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการและขอใบเสนอราคา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับอำเภอต่อไป