สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ปี 2564

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ปี 2564

S 54247462S 54247450S 54247446S 54247452

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ปี 2564 ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยช่วงเช้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น และช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ณ กลุ่มควบคุมคุณภาพ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และมีการฝึกปฏิบัติการตรวจพันธุ์ปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 60 ราย