เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร (Value Chain) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคารแปรรูป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร (Value Chain) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคารแปรรูป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

339973400033999

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 19 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และนางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร (Value Chain) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคารแปรรูป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม