จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลป่าตัน ณ ศาลาวัดป่าตันหลวง ม.6 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลป่าตัน ณ ศาลาวัดป่าตันหลวง ม.6 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

S 15523843S 15523862S 15523868

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 18 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเวทีชุมชนโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ให้แก่สมาชิกนาแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลป่าตัน ณ ศาลาวัดป่าตันหลวง ม.6 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 31 ราย