เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำแผนแม่บท ด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง

เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำแผนแม่บท ด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง

456934569445694

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 18 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำแผนแม่บท ด้านการเกษตร จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม