ประชุมวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุ สันป่าตอง 1 และพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2564 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประชุมวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุ สันป่าตอง 1 และพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2564 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

443964439944400

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุ สันป่าตอง 1 และพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2564 แก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านน้ำโท้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง