ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564

265130265131265132

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 10-11 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ดังนี้
-ในพื้นที่บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ต้นข้าวอยู่ในระยะแตกกอ-ตั้งท้อง
-ในพื้นที่ บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต้นข้าวอยู่ในระยะตั้งท้อง-ออกดอก
พบว่าต้นข้าวเจริญเติบโตดี บางแปลงมีพันธุ์ปน นอกแถว นอกกอ แนะนำให้เกษตรกรหมั่นเดินสำรวจแปลงนาเพื่อถอนพันธุ์ปน