เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand

เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand

322695322697322703322704

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 9 -​11 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ รายละเอียดดังนี้
1.เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จำนวน 3 กลุ่ม เกษตรกร 97 ราย พื้นที่ 385.75 ไร่ ณ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2. ประสานงานและรวบรวมหลักฐานการรับเงินอุดหนุนของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (T2)​ และ Orgarnic Thailand (T3)​ ณ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง