ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/63 และประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/63  และประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop)  ประจำปี 2564

288602886128863

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 10 -11 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน/63 และประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Good Rice Seed Shop) ประจำปี 2564 ณ อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง