ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

S 53796880S 53796883S 53796884S 53796886

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 2-5 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะคา อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าข้าวอยู่ในระยะแตกกอ-เริ่มตั้งท้อง ต้นข้าวเจริญเติบโตดี บางแปลงมีพันธุ์ปน นอกแถว นอกกอ แนะนำให้เกษตรกรหมั่นเดินสำรวจแปลงนาเพื่อถอนพันธุ์ปน