ติดตามและทบทวนการเข้าร่วมโครงการและการจัดทำรายละเอียดโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

ติดตามและทบทวนการเข้าร่วมโครงการและการจัดทำรายละเอียดโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

S 7585796S 7585798S 7585801S 7585799

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 มีนาคม 2564
                   นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับนางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอำเภอสบปราบ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ ติดตามและทบทวนการเข้าร่วมโครงการและการจัดทำรายละเอียดโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของคณะกรรมการกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอสบปราบ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง