จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564

จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี  2564

23527235312352923530

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 3 มีนาคม 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564 เพื่อให้เครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการบูรณาการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ไปสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 ราย