ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ และเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล

ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ และเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล

S 7151649S 7151653S 7151654S 7151655

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
                   นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับนางสาวปรานอม แสงจันทร์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอห้างฉัตรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร ติดตามและให้คำแนะนำการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมรายละเอียดโครงการ และเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
                   กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 2,037,980 บาท โดยอยู่ระหว่างจัดทำโครงการฯ ตามรายละเอียดในคู่มือ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับอำเภอ ภายในเดือนมีนาคม 2564 ต่อ