ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

ประชุมจัดสรรพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

263837263838263842S 53608461

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมจัดสรรคพื้นที่และสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่าข้าวอยู่ในระยะกล้า-แตกกอ ต้นข้าวเจริญเติบโตดี เนื่องจากปริมาณน้ำในฤดูแล้งมีน้อยทำให้บางแปลงมีวัชพืชในนามาก แนะนำให้เกษตรกรถอนวัชพืชหรือฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชในแปลงที่พบวัชพืชมาก