เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

569504569507569508

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เยี่ยมตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวและประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก