นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564

S 19644420S 19644423S 19644424S 19644425

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ ได้นำหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประธานพิธีเปิดงานโดย นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง มีหน่วยงานเข้าร่วม 26 หน่วยงาน มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการรวม 250 คน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะนำพันธุ์ข้าว และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว