เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP)

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP)

139396139397139399

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้ นางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำปางร่วมอบรม จำนวน 40 ราย