เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Zoom (Video Conference)

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Zoom (Video Conference)

S 7020547S 7020549S 7020550

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพิมพ์ฤทัย ขัตติข่าย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Zoom (Video Conference) ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร