เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่

259658259659

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤ ษฏีใหม่ จังหวัดลำปางประธานการประชุมโดยนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ที่ประชุมได้พิจารณาให้การรับรองข้อมูลรายชื่อเกษตรกรเพิ่มเติม(ระยะที่ 4)จำนวน36ราย สรุปผลมีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการของจังหวัดลำปาง รวม 153 ราย ณ ห้องประชุมรากกล้วย สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ลำปาง มีผู้เข้ าร่วมประชุมรวม 18ราย