จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 และพันธุ์ กข6

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 และพันธุ์ กข6

IMG20210219100052IMG20210219101918IMG20210219102050

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อวางแผนการปลูกข้าวพันธ์ุสันป่าตอง 1 และพันธุ์ กข6 ที่ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ราย