ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง ปี 2564

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง ปี 2564

00000000111111133333334444444

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
1. ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง1 ฤดูแล้ง ปี 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ต้นข้าวเจริญเติบโตดีแนะนำให้เกษตรกรถอนข้าวปนที่อยู่นอกแถวและพบการเข้าทำลายของหนอนกอข้าว ได้แนะนำให้เกษตรกรถอนวัชพืชหรือฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช(ในแปลงที่พบวัชพืชมาก) ฉีดพ่นยากำจัดแมลงศัตรูพืช(ในแปลงที่พบหนอนกอ)
2. ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 เกษตรกร จำนวน 71 ราย พื้นที่รวม 1322 ไร่ โดยแบ่งเป็นพันธ์ุข้าวสันป่าตอง 1 จำนวน 31 รายพื้นที่ 509 ไร่ ข้าวขาวดอกมะลิ105 จำนวน 39 ราย พื้นที่ 808 ไร่ และข้าว กข6 จำนวน 1 ราย 5 ไร่