ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และ Q Product ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​

ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และ Q Product ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด และ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​

320060320062320064320068320072

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า รายละเอียดดังนี้
1.เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และ Q Product ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2. เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)​ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จำนวน 4 กลุ่ม เกษตรกร 118 ราย พื้นที่ 588.75 ไร่ ณ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง