เข้าร่วมการประชุมของผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

เข้าร่วมการประชุมของผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

258061258062258063

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมของผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนนโบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 9 โครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 40 ราย