จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาโป่ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน

จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาโป่ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน

11223344

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับนางสาวจุรีพร วิเชีย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลนาโป่ง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วม จำนวน 35 ราย