ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

318204318208318210318211

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวรัตติกาล ว่องวิกย์การ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางชลิดา อ่อง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวธาดารัตน์ สายแก้ว เจ้าหน้าที่เหมาโครงการฯ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1.ระยะปรับเปลี่ยน (T2) ได้แก่
- กลุ่มข้าวอินทรีย์ตำบลป่าแดด เกษตรกร 39 ราย พื้นที่ 189.00 ไร่
- กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านแม่พุง เกษตรกร 37 ราย พื้นที่ 181.25 ไร่
-กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านป่าตึง 2 เกษตรกรจำนวน 33 ราย พื้นที่ 217.75 ไร่
รวมจำนวน 3 กลุ่ม เกษตรกร 109 ราย พื้นที่ 588.00 ไร่
2.Organic Thailand (T3)​ ได้แก่
- กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านทุ่งศรีทอง เกษตรกร 9 ราย พื้นที่ 104.50 ไร่
- กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านเวียงเดิม เกษตรกร 20 ราย พื้นที่ 173.75 ไร่
รวมจำนวน 2กลุ่ม เกษตรกร 29 ราย พื้นที่ 278.25 ไร่
รวมทั้งหมดจำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกร 138 ราย พื้นที่ 866.25 ไร่