ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

S 29442107S 29442108S 29442112S 29442113S 29442117

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวนิสา ใจจันติ๊บ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอาคิรา ศิรินันท์ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาโครงการฯ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand (T3) ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1.พื้นที่อำเภอเชียงแสน จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปางหมอปวง เกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 139.75 ไร่
รวมทั้งหมด จำนวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 10 ราย พื้นที่ 139.75 ไร่
2.พื้นที่อำเภอเทิง จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษบ้านแม่ลอยไร่ เกษตรกร 13 ราย พื้นที่ 119.50 ไร่
- กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัยแม่ลอย เกษตรกร 17 ราย พื้นที่ 180.75 ไร่
- กลุ่มอินทรีย์พัฒนาแม่ลอย เกษตรกร 11 ราย พื้นที่ 111.00 ไร่
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่ลอย เกษตรกร 14 ราย พื้นที่ 140.75 ไร่
- กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านขอนซุงพัฒนา เกษตรกร 13 ราย พื้นที่ 146.25 ไร่
รวมทั้งหมด จำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกร 68 ราย พื้นที่ 698.25 ไร่