ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

S 109199371S 109199375S 109199384S 109199387

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ นางสาวปัทมาภรณ์ ดีปาละ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางปาริชาติ ขันคลาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย