จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล

จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล

000011249680000200003

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาววิชุตา ต๊ะใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและนางสาวพัณณิตา มาระเงิน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับนางสาวปรานอม แสงจันทร์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอห้างฉัตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร จัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเวียงตาล ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านยางอ้อยใต้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย