เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง

640200000912640200000916S 34529306

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปัทมกร พงวาเรศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ดังนี้
1. โครงการย่อย ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง
2. โครงการย่อย พัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ต้นแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปาง
3.ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง