เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง

เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง

146173155 3392620740866442 7510780729833593973 o145176388 3392620707533112 7278713647780415446 o145990156 3392620684199781 6007084936736683255 o

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง มอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ ธรรมิรัตนเกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัญมณี ปันติ เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลรายชื่อเกษตรกร ที่จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 12 คน